Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) kihirdetésétől fogva (jelen esetben 2023.január 26.) érvényes. Tartalmazza a [www.dolhai.hu; www.dolhaiattila.hu] weboldalakon (a továbbiakban: honlapok, Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.  A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Szolgáltató

Név: Music Roll Kft

Székhely: 2143 Kistarcsa Munkácsy Mihály u. 3

Cégjegyzékszám: 13-09-107048

Közösségi adószám: 13677679-2-13

Számlavezető pénzintézet: OTP

Számlaszám: 11706016-20820659-00000000

Email cím: rendeles@dolhai.hu

Telefonszám:  +36 30 241 85 10

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló; a Szolgáltató és a Vásárló együttes említése esetén a továbbiakban: Felek) között az új eredeti zenei műsoros cd-lemezek, valamint megtekintési jogosultságok (a továbbiakban: Belépőjegyek), illetve egyéb termékek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a rendezvény szervezője és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Az ÁSZF az alábbiakat tartalmazza:

- a honlap használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.) 

- a teljesítési határidők egyes szabályait, 

- a felelősségi szabályokat, 

- a szállítási és fizetési feltételeket,

- az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,

- a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,

- az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

2. Az online értékesítés célja, felelősség korlátozása

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Az online értékesítés célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése.

A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az online vásárlás oldalán megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel. Azért a Szolgáltató felelőssé nem tehető.

A honlap szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki sikeres és érvényes megrendelést ad le a weboldalon valós adatainak megadásával, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben rögzített tartalmat.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2.1 A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során (a vásárlással egybekötött regisztrációjával) fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

2.2. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a rendszerben rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.

2.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, illetve rendelését akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

2.4 A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén, a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Szolgáltató az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton (jelen ÁSZF-ben jelzett Weboldalon) lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Webáruház nem tudja teljesíteni.

A jelen ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat és termékeket társaság, szervezet, illetve 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhatja meg. Bármely személyes adata megadása egyben a Vásárló arra vonatkozó jognyilatkozata, hogy a 18. életévét betöltötte. A Vásárló a "MEGRENDELEM" vagy a gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, a jelen ÁSZF rendelkezéseit és a konkrét termékek megvásárlására vonatkozó egyedi feltételeket. A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.5 A létrejött Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a Szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli Szerződést. A létrejött Szerződést a Szolgáltató külön nem iktatja, de gondoskodik a mindenkor irányadó ÁSZF szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett - megőrzéséről.

2.6 A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

3. A Szerződésre irányadó jog Magyarország és az EU közvetlenül hatályos jogszabályai, jelen felsorolás tartalmazza ÁSZF-et meghatározó legfontosabb jogszabályokat:

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

• 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

• 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.

• A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételei szerint a megrendelést megelőzően bármikor, következmények nélkül megszakíthatja.

4. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher). A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató. 

5. A Szolgáltató semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. az online vásárlás használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért.

 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért.

 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/ Promo stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért.

 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.

 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami az online vásárláshoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. A Szolgáltató semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén (természeti, időjárási vagy valamilyen vírus terjedése miatt), akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Amennyiben Ügyfél bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket.

A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvény bármely részletében történő szükséges változtatásra.

Ügyfél teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért, különösen az esetlegesen más (harmadik) személy személyes adatainak megadásából származó jogkövetkezményekért.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél részéről megadott adatok, paraméterek, megjegyzések, ill. bármilyen Ügyfél általi kommunikáció vagy tett értelmileg kifogásolhatónak és/vagy sértőek, megbotránkoztatónak, az ÁSZF szerint szabálytalanok, jogszabályt sértenek, vagy a Szolgáltató részére érdeksérelmet okoznak, úgy az előállt helyzet jellegétől függően Üzemeltető Ügyfél ügyleti ajánlatát szabálytalannak tekintse és törölje, vagy akár Ügyfelet szolgáltatásaiból kizárja.

A megvásárolt áruval kapcsolatos bármilyen felelősségigény maximum a vételár erejéig érvényesíthető, csomagküldés esetén kiegészítve a szállítási díjjal. A Szolgáltató minden felelősséget kizár olyan esetben, ha a megvásárolt áru a számítógépben (konzolgépben, cd lejátszóban, …), annak bármilyen alkatrészében, vagy magában az operációs rendszerben, másik szoftverben, adatokban vélelmezett vagy valós kárt okozna. Különös tekintettel kizárunk minden káreseményre vonatkozó kérést 48x vagy annál gyorsabb CD-ROM meghajtók használata esetén.

A Weboldal oldalain található termékek és márkanevek, logók, nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a jogos tulajdonosuké, ott kizárólag információnyújtás céljából szerepelnek.

Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges, ill. adat tartalom a Szolgáltató tulajdona. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után, vagy egyáltalán nem lehetséges.

A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a honlapról és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására. Vagy ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését, a Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a dolhaiattila.hu domain nevére, az ehhez tartozó  az internetes  reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.

6. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos. Vonatkozó jogszabály az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.

7. Regisztráció, adatmegadás

7.1 Regisztráció 

A regisztráció során megkülönböztet a szolgáltató egyszeri regisztrációt (hírlevélre való feliratkozást) valamint a Webáruház rendszerében történő vásárláshoz kötött kommunikációhoz számlázáshoz valamint kiszállításhoz kötött adatrögzítést.

7.2 Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti, valamint a Felhasználónak a Rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatását szolgáló gyakorisággal, szükség szerint alkalmanként hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – kizárólag a Szolgáltatás feltételeit nem érintő marketing célok tekintetében tilthatja meg. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is Rendezvényt ajánlani.

A regisztráció szabályai: 

Amennyiben a felhasználó regisztrálni szeretne, a „Regisztráció” feliratú gombra kattintást követően egy e-mail cím és/vagy egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).

A felhasználó bármikor jogosult a regisztrációját törölni, az ilyen típusú igényét a már korábban regisztrált felhasználó a regisztrált e-mail fiókból küldött e-mail üzenettel tudja érvényesíteni. Az e-mail üzenetet a rendeles@dolhai.hu e-mail címre küldött üzenettel megteheti. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A regisztráló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8. Megrendelés folyamata

8.1 A Vásárló a Webáruházban a vásárlás menüpont alatt található termékeket, kiválasztás, darabszám meghatározás után a korárba helyezi.

A „kosár” funkciói:

Ha bármely Rendezvény elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Belépőjegyeket virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta „előszobája” a megrendelésnek. A kosár tartalmát a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

A megrendelésének elküldéséhez szükséges a vásárlónak megadnia a nevét, a számlázási és egyéb adatokat a Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot.

Mielőtt véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

Amennyiben a vásárló adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, akkor a jelen ÁSZF és az adatkezelési nyilatkozat dokumentumok elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „MEGRENDELEM” gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Szolgáltató részére. Ez a vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkezését jelenti.

Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén (barion.com fizetési oldala) bank kártyás fizetéssel történik, vagy egyedi banki átutalással (a Vásárló saját bank adat-bevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

Egyedi baki átutalás esetén a sikeres megrendelés esetén megadott e-mail címre a szolgáltató a rendeles@dolhai.hu e-mail címről értesítő e-mailt küld, mely e-mail tartalmazza banki átutaláshoz szükséges minden adatot.

9. A Webáruház-ban történő vásárlás menete

9.1 A szolgáltató rendszerének használatához a Felhasználónak lehetősége van regisztráció nélküli vásárlásra. A számlázáshoz szükséges adatok megadása viszont kötelező.

9.2 Az új eredeti zenei műsoros cd-lemezek, valamint belépőjegyek, illetve esetlegesen egyéb termékek megvásárlására lehetséges.

9.3 A saját nyomtatású jegyekre és belépőjegyre (mobil jegyekre) vonatkozó speciális szabályok:

9.3.1 A saját nyomtatású jegyeket és a belépőjegyeket (mobil jegyeket) a Felhasználó a sikeres vásárlást követően a szolgáltatótól a rendeles@dolhai.hu e-mail címről érkező e-mail csatolmányaként saját maga töltheti le email fiókján keresztül PDF formátumban. A szolgáltató köteles a vásárlás dátumától számított 48 órán belül el küldeni. A vásárló szabadon dönthet, hogy a belépőjegyet nyomtatja, vagy elektronikus úton mutatja be a jegyen szereplő eseményen.

A belépésre jogosító PDF-et nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott PDF abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vásárlási azonosító jól olvasható.

Szolgáltató által generált PDF-jegy tartalmazza:
–  a vásárlási azonosítót, ami nem egyezik a vonalkóddal és lehetővé teszi a név szerinti azonosítást az olyan helyszíneken, ahol nincs lehetőség a vonalkódos beléptetésre
– a rendezvény fő grafikai elemeit (a fellépő/esemény helyszínének logója, 1-2 támogatói logó),
– valamint a rendezvény helyszínét, kezdőidőpontját

9.4. A belépőjegyeket (mobil jegyeket) elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az PDF-en található vásárlási azonosító által a Rendezvény helyszínén ellenőrizhető. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a PDF belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

9.5. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított rendszeren belüli termékekre, tevékenységekre érvényesek, minden további, a vásárlással érintett esetben létrejövő jogviszonyra az abban közreműködő partnereink Általános Szerződési feltételei irányadóak.

10. Fizetési módok, házhoz szállítás:

A Vásárló választhat banki átutalást és bank kártyás fizetési mód közül.

Banki átutalás esetén:

Sikeres megrendelés esetén megadott e-mail címre a szolgáltató a rendeles@dolhai.hu e-mail címről értesítő e-mailt küld, mely e-mail tartalmazza banki átutaláshoz szükséges minden adatot. Az e-mail tartalmazza a rendeléskor megadott Vásárlói adatokat, a választott fizetési módot valamint a szolgáltató adatait (bankszámla szám, bank neve, valamint a számla száma). Az e-mail további tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a küldő fél a közlemény rovatba köteles a megrendelés számot feltüntetni. Ennek hiányában a nem beazonosítható banki átutalások későbbi könyvelődéséből eredő hibákért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

Bank kártyás fizetetés esetén:

Sikeres megrendelés esetén a fizetési szolgáltató felületén (barion.com fizetési oldala) bank kártyás fizetéssel történik, (a bank adat-bevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

 • Ha a vevő már Barion felhasználó, bejelentkezhet a Barion rendszerébe (e-mail és jelszó párossal), hogy végrehajtsa a tranzakciót e-pénz egyenlegének vagy egyik tárolt bankkártyájának terhére.

 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 • Ha nem Barion felhasználó, akkor kártyaadatainak megadásával fizethet. Ezt követően a rendszer felajánlja neki a Barion regisztrációt és ezzel a kártya adatainak biztonságos tárolását, így legközelebb semmilyen más barion elfogadónál nem kell többé kártyaadatokat megadnia. A fizetés után a felhasználót a Barion visszairányítja az elfogadóhely weboldalára, ahol a fizetés sikerességétől függően további információkat kaphat. A Barion regisztráció nem kötelező.

Sikeres fizetés esetén a megrendeléskor rögzített e-mail címre a szolgáltató elküldi az elkészült e-számlát. A szolgáltató sikeres fizetés esetén az összeg számlájára érkezés dátumát veszi figyelembe a kiküldés tekintetében. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

10.1 A vásárlást megerősítő a felhasználó a rendeléskor automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség.

10.2 A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.3 Ha ezt a visszaigazolást 24 órán belül nem kapja meg, kérjük NE kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem küldjön email-t a rendeles@dolhai.hu címre. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást, ennek kiküszöbölése érdekében kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, a 06 30 286 97 42-es telefonszámon!

10.4. A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor, következmények nélkül megszakítható.

10.4.1. A belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Ha a Szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak bármilyen egyéb (pl. posta-) költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

10.4.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

10.4.3. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez köthető, illetve Rendezvényszervezői aloldalakon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra, tartalmakra nézve.

10.5 Az új eredeti zenei műsoros cd-lemezek, illetve esetlegesen egyéb termék vásárlása esetén a vásárlástól számított 2 munkanapon belül a szolgáltató köteles azt a házhoz szállítást végző vállalat részére átadni. Jelen ÁSzF esetében ezt a házhozszállítási egyedi/eseti megbízást a Magyar Posta Zrt. végzi. A házhozszállítási díjat a megrendelt termék ára NEM tartalmazza. A házhozszállítás díját az aktuális ajánlat tartalmazza.

10.6 Az új eredeti zenei műsoros cd-lemezek, illetve esetlegesen egyéb termék vásárlása esetén a teljesítési határidőt Szolgáltató legfeljebb 10 munkanapban jelöli meg.

11. Elállás, garanciális rendelkezések

A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

11.1 A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

11.2 A megvásárolt Belépőjegy nem visszaválthatók, ha a koncert, zenés beszélgetés a művészek betegsége miatt elmarad, és a szervező gondoskodik új időpontról a koncert, zenés beszélgetés pótlására. A koncert, zenés beszélgetés pótlásáról a szervezőnek minden esetben értesítenie kell a közönséget az elmaradt előadás után 10 naptári nappal a www.dolhai.hu; www.dolhaiattila.hu weboldalon, illetve saját facebook oldalon (Dolhai Attila Hivatalos Oldala) kiírt közleményben. A koncert, zenés beszélgetés pótlását egy éven belül a szervezőnek meg kell szerveznie az elmaradt előadás helyszínén.

11.3 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály, vagy a Rendezvényszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Rendezvény lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az akadály megszűnése után a Rendezvényszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Rendezvényt, ha ezt a lemondással érintett Rendezvények száma, az akadály jellege és az érintett Vásárlók száma, valamint a Rendezvényszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik. Rendezvény-elmaradás esetén a Vásárlók kártalanításáról a Rendezvényszervező dönt, és biztosítja a kártalanítás fedezetét. Ennek hiányában a Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem köteles. A szervező a szabadtéri koncertek esőnapra való időpont módosításáról a koncert napján 22:00-ig dönthet.

11.4 A megvásárolt Belépőjegy nem visszaválthatók, ha szabadtéri előadás esetén, a koncert napján nem megfelelőek a meteorológiai körülmények (eső, viharos szél, vis major esetén).

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

A szervező a szabadtéri koncertek egy másik napra való időpont módosításáról a koncert napján 22:00-ig dönthet. Ha a szervező úgy dönt, hogy a koncert egy harmadik napon történik
megrendezésre, akkor a szervező köteles az elmaradt, a meghirdetett eredeti dátumtól számított 10 naptári napon belül tájékoztatni a közönséget a harmadik időpontról a www.dolhai.hu; www.dolhaiattila.hu oldalon illetve facebook saját oldalon (Dolhai Attila Hivatalos Oldala) kiírt közleményben.

11.5 Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem új eredeti zenei műsoros cd-lemezek, illetve esetlegesen egyéb terméket vásárolt, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (2143 Kistarcsa Munkácsy Mihály u. 3). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

11.6 Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék esetében a kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

12. Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Music Roll Kft

2143 Kistarcsa Munkácsy Mihály u. 3

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése ]

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]

A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]

Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

13. Alkalmazandó jog, jogérvényesítés

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog valamint az Európai Unió Tanácsa az irányadó.

A  fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz, a területileg illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályhoz.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Szolgáltató székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Főosztály és békéltető testület:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
Székhelye: 1088. Budapest, József krt. 6.
e-mail cím: fogyved@pest.gov.hu
telefon: +36 (1) 459-4843

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
telefon: +36 (1) 792-7881

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/.